Lang

DISPARÈUNIA

La Disparèunia es defineix com el dolor durant el coit en la relació sexual. El dolor pot aparèixer abans, durant o després de la penetració vaginal o en l’intent de la mateixa. Molt sovint aquest problema és degut a dificultats orgàniques, tot i que a vegades també per conflictes psicològics. No obstant, la vivència d’aquest problema molt sovint genera ansietat i malestar emocional que cal treballar.   Els professionals d’Eira t’assessorarem amb la problemàtica, resolent dubtes, valorant la necessitat d’una supervisió mèdica o treballant conjuntament el malestar i l’angoixa derivades del problema. D’aquesta manera pretenem solucionar la problemàtica, ajudant a millorar la qualitat de vida i la sexualitat de la persona afectada.   *la disparèunia masculina és el dolor durant l’ejaculació, és molt poc freqüent i generalment és provocada per infeccions o altres problemes mèdics.