Lang

PROBLEMES DE COMPORTAMENT INFANTIL

La simptomatologia infantil molt sovint és causada per la tensió viscuda dins les dinàmiques familiars. Certs símptomes no deixen de ser conseqüència de conflictes familiars encoberts i moltes vegades és necessari un abordament familiar per tal de millorar els problemes de conducta de l’infant. Aquest són els més vulnerables i sovint els més invisibles en les dinàmiques familiars tot i conviure-hi.